2007 03 06 – Kvietimas Nr. EQUAL/2007/1 Europos Bendrijų iniciatyvos EQUAL papildomai paramai gauti įgyvendinti trečiąjį etapą

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su Paramos fondu Europos socialinio fondo agentūra (toliau vadinama – Agentūra) kviečia teikti paraiškas Europos Bendrijų iniciatyvos EQUAL (toliau vadinama – EQUAL) paramai gauti pagal Europos Bendrijų iniciatyvos EQUAL programos 2004-2006 metų poveikio politikai ir praktikai strategiją (toliau vadinama – Poveikio politikai ir praktikai strategija), kuriai 2006 m. gruodžio 12 d. pritarė Priežiūros komitetas.

EQUAL trečiasis etapas yra skirtas įgyvendinti Poveikio politikai ir praktikai strategiją, kurios tikslas – suderinti gerosios patirties paklausą ir pasiūlą, vykdant ir įgyvendinant darbo rinkos politiką bei remti reformas darbo rinkos politikoje.

Paraiškas gauti papildomą finansavimą įgyvendinti trečiojo etapo veiklą gali teikti vystymo bendrijos, dalyvaujančios EQUAL programos antrajame etape.

Projektai finansuojami 100 procentų. Rekomenduojamas EQUAL finansavimo dydis vystymo bendrijoms priklauso nuo temos, pagal kurią vykdomas projektas antrajame etape (žr. Europos Bendrijų iniciatyvos EQUAL trečiojo etapo gairių pareiškėjams tvarkos aprašą). 

Kvietimo teikti paraiškas dokumentai:
Europos Bendrijų iniciatyvos EQUAL trečiojo etapo gairių pareiškėjams tvarkos aprašas
1 priedas. Teminio tinklo, skirto įgyvendinti Europos Bendrijų iniciatyvos EQUAL programos 2004-2006 metų poveikio politikai ir praktikai strategiją, aprašas
2 priedas. Paraiška papildomai finansinei paramai gauti pagal Europos Bendrijų iniciatyvos EQUAL programos 2004-2006 metų poveikio politikai ir praktikai strategiją
3 priedas. Trečiojo etapo veiklos planas
4 priedas. Detalus trečiojo etapo biudžetas
5 priedas. Detalaus trečiojo etapo biudžeto pagrindimo lentelė
6 priedas. Trečiojo etapo loginė projekto matrica
7 priedas. Paraiškos papildomai finansinei paramai gauti pagal Europos Bendrijų iniciatyvos EQUAL programos 2004-2006 metų poveikio politikai ir praktikai strategiją formos pildymo nurodymai
8 priedas. Trečiojo etapo detalaus biudžeto pildymo nurodymai

Galutinė paraiškų pateikimo data – 2007 m. kovo 26 d. Siunčiant paštu, išsiuntimo vietos pašto antspaudo data turi būti ne vėlesnė kaip 2007 m. kovo 26 d.

Paraiškos turi būti pateiktos šiuo adresu:
Paramos fondas Europos socialinio fondo agentūra
Geležinio Vilko g. 12, LT – 01112 Vilnius

Kvietimas teikti paraiškas įsigalioja nuo kvietimo paskelbimo „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“.

Konsultacijos vystymo bendrijoms dėl paraiškų rengimo vyks 2007 m. kovo 13-15 d. konferencijų centre „Karolina“, Sausio 13-osios g. 2, Vilnius.