Europos Bendrijų iniciatyvos EQUAL finansinei paramai gauti iki paraiškų pateikimo galutinio termino (2004 m. liepos mėn. 16 d. 16.00 val.) pateikta 130 paraiškų.

2004-09-24

Europos Bendrijų iniciatyvos EQUAL finansinei paramai gauti iki paraiškų pateikimo galutinio termino (2004 m. liepos mėn. 16 d. 16.00 val.) pateikta 130 paraiškų.

Iki paraiškų pateikimo galutinio termino (2004 m. liepos mėn. 16 d. 16.00 val.) Europos Bendrijų iniciatyvos EQUAL finansinei paramai gauti buvo pateikta 130 paraiškų. Nei viena paraiška nebuvo pateikta pavėluotai (t.y. pasibaigus paraiškų pateikimo terminui).

Paraiškos buvo teikiamos pagal tokias, Gairėse pareiškėjams nurodytas, temas:

Tema A
Atviros visiems darbo rinkos skatinimas, sudarant sąlygas lengviau patekti ar grįžti į darbo rinką asmenims, kurie susiduria su integracijos ar reintegracijos į darbo rinką sunkumais.

Tema G
Šeimos ir profesinio gyvenimo suderinimo skatinimas bei parama darbo rinką palikusių vyrų ir moterų reintegracijai vystant lankstesnes ir efektyvesnes darbo organizavimo formas bei paramos priemones.

Tema I
Parama prieglobsčio prašytojų integracijai (privaloma visoms valstybės narėms).

Daugiausia paraiškų buvo pateikta temai A, mažiausiai – temai I.

Paraiškas galėjo teikti visi Lietuvos Respublikoje veikiantys ir registruoti juridiniai asmenys. Kaip ir buvo tikėtasi, aktyviausi pareiškėjai buvo nevyriausybinės organizacijos. Jos pateikė net 77 paraiškas. 39 pagrindiniai pareiškėjai atstovauja valstybiniam sektoriui. Mažiausiai pagrindinių pareiškėjų – tik 13, – yra verslo sektoriaus atstovai.

Gauta paraiškų iš visų 10 Lietuvos apskričių. Atlikus gautų paraiškų pasiskirstymo analizę apskričių atžvilgiu, nustatyta, kad daugiausiai paraiškų pateikė Vilniaus ir Kauno apskričių pareiškėjai. Nuo jų atsilieka Šiaulių, Klaipėdos bei Utenos apskritys.

Paraiškų pasiskirstymas pagal apskritis

Bendra prašoma paramos suma nesiekia 200 mln. litų. Europos Bendrijų iniciatyvos EQUAL biudžetas (Europos socialinio fondo – 75 proc. ir valstybės biudžeto – 25 proc.) siekia apie 53 mln. litų.

Šiuo metu vyksta paraiškų vertinimas, kurį sudaro trys etapai:

  1. Administracinės atitikties vertinimas.
  2. Tinkamumo vertinimas.
  3. Techninis bei finansinis vertinimas (atlieka nepriklausomi vertintojai).