Konferencija apie moterų ir vyrų lygias galimybes Bendruomenės centre, Šilelis, p. 6, 7

Anykščių savivaldybė į projektą “Moterų ir vyrų lygių galimybių įgyvendinimas užimtumo srityje – priemonės, praktika, pokyčiai” tarp kitų dešimties savivaldybių pateko neatsitiktinai. Prieš tai buvo atliekami tyrimai apie moterų diskriminaciją visose savivaldybėse. Atrodo, kad Anykščių savivaldybės vadovams reikėtų atkreipti dėmesį į vienodas moterų ir vyrą ne tik įsidarbinimo galimybes, bet ir atlyginimo dydį bei kitus dalykus. Lapkričio aštuntą dieną Anykščių bendruomenės centre vyko įvadinė šio projekto konferencija-diskusija. Konferencijoje Anykščiuose dalyvavo projekto rengėjai: Socialinio inovacinio fondo direktorės pavaduotoja Audronė Kisielienė, projekto asistentė Živilė Mackevičienė, moterų ir vyrų lygių galimybių patarėjas Vidmantas Dvilaitis, projekto ekspertė Anykščių savivaldybės teritorijoje Bendruomenės pirmininkė Rita Bartašienė. Projekto programos tikslai – nuosekliai, kompleksiškai spręsti moterų ir vyrų lygių galimybių klausimus visose srityse ir užtikrinti, kad visada būtų atsižvelgiama į lyčių lygias galimybes, iškelti specifines moterų ir vyrų lygių galimybių problemas bei jas spręsti. Viena iš svarbesnių projekto sudėtinių dalių yra uždaviniai užimtumo srityje. Numatoma sudaryti vienodas sąlygas moterims ir vyrams derinti darbo, taip pat profesinės karo tarnybos ir šeimos įsipareigojimus, gerinti moterų, po ilgesnės pertraukos grįžtančių į darbo rinką bei vyresnio amžiaus moterų įsidarbinimo galimybes, didinti moterų galimybes imtis verslo ir į į plėtoti bei skatinti moterų ekonominį aktyvumą, taip pat skatinti darbdavius nustatyti vyrams ir moterims vienodą darbo užmokestį už vienodą darbą ir t.t. Rengiant programą buvo atsižvelgta į tai, kad norint užtikrinti vyrų ir moterų lygias galimybes, lyčių lygybės klausimas būtų įtrauktas į visas veiklos sritis. Tai būrų politinių procesų organizavimas, reorganizavimas, tobulinimas, veikla ir įvertinimas, taip, kad lyčių lygybės klausimas būtų įtrauktas į visas politikos sritis, lygmenis ir etapus, kad politikai planuodami savo veiklą, įstatymų leidybą, ruošdami politines programas ir strategijas atsižvelgtų ir įvertintų problemas ir lyčių lygybės aspektu. Programa apima daugelį sričių: tai -užimtumas, švietimas ir mokslas, politika, žmogaus teisės, sveikata, aplinkosauga ir kitos. Ypač aktualūs programos klausimai yra lyčių lygybė formaliajame ir neformaliajame švietime, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas moterims siekti mokslo, karjeros, tobulinti profesijos įgūdžius.

Trumpai kalbant, projekto programa apima visas sritis, o mokymai (seminarai) bus vykdomi etapais dešimtyje savivaldybių. Per mėnesį (prireikus – per du mėnesius) atlikęs tyrimą lygių galimybių kontrolierius gali nuspręsti ar perduoti tyrimo medžiagą ikiteisminio tyrimo įstaigai ar prokurorui, jeigu nustatomi nusikalstamos veikos požymiai, ar siūlyti nutraukti lygias teises pažeidžiančius veiksmus ir panaikinti su tuo susijusį teisės aktą, skirti administracinę nuobaudą, atmesti skundą, jeigu nepasitvirtina jame nurodyti pažeidimai, nutraukti tyrimą, jeigu pareiškėjas atsiima skundą, įspėti dėl padaryto pažeidimo, laikinai sustabdyti tyrimą, jeigu asmuo, kurio skundas ar apskundžiami veiksmai tiriami, serga arba yra išvykęs. Tiriami skundai viešinami tik pareiškėjui sutikus.

Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas numato, kad asmuo, patyręs diskriminaciją dėl lyties ar seksualinio priekabiavimo, turi teisę reikalauti iš kaltų asmenų atlyginti turtinę ir neturtinę žalą (materialinę) Civilinio kodekso nustatyta tvarka. Tam reikia kreiptis į teismą. Ši įstatymo garantija taikoma tik asmenims, patyrusiems diskriminaciją dėl lyties. Konferencijos Anykščiuose dalyviai turėjo galimybę ne tik susipažinti su projekto medžiaga, jo vykdymo eiga ir svarba, bet ir puikiai pabendrauti, padiskutuoti. Vėliau, papietavę kavinėje “Bangelė” (projekto lėšomis), dar padiskutavę gerą valandą, išsiskirstė, atsisveikindami iki kitos konferencijos.

Konferencijos dalyviai

Žmonės besimokantys tose grupėse, būdami bandomųjų seminarų dalyviai turės galimybę, ne tik daug ko išmokti bei sužinoti, vėliau apmokyti ir kitus, bet ir seminarų metu dalyvauti išvykose į susitikimus su kitų savivaldybių besimokančiaisiais. Programa bus finansuojama dalinai Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, iš ministerijoms, įstaigoms, kurios dalyvauja įgyvendinant šią programą, patvirtintų bendrųjų asignavimų (bendra suma 2005-2009 metams – 1434,6 tūkst.Lt), dalinai iš struktūrinių fondų paramos: – tai Europos Socialinio fondo ir EQUAL lėšos. Tokie seminarai jau vyksta bandomosiose dešimtyje savivaldybių. Ir jau yra sukurtas moterų bei vyrų lygių galimybių įgyvendinimo užimtumo srityje bandomųjų savivaldybių tinklas. Seminare dalyvavęs V. Dvilaitis papasakojo anykštėnams apie lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos darbą. Ši tarnyba, gauna įvairių skundų, apimančių daug moterų bei vyrų lygių galimybių pažeidimų sričių. Tai ir diskriminacija dėl lyčių skirtumo, dėl amžiaus, priekabiavimo ir t.t.